Technická mapa areálu - případová studie

Technická mapa areálu - případová studie

Poskytujeme služby, které spočívají ve zhotovení technické mapy areálu objednatele. Součástí zakázky může být geodetické zaměření a zpracování dokumentace stávajících rozvodů inženýrských sítí. Obsahem technické mapy mohou dle dohody být budovy, popis budov a technických objektů, oplocení, komunikace a povrchové objekty inženýrských sítí. Zpracování technické mapy probíhá například následujícím způsobem:

Vstupní analýza

V rámci plnění budou po zaměření celého obvodu areálu posouzeny vlastnické vztahy a na základě analýzy mohou být zpracovány geometrické plány na oddělení pozemku areálu objednatele včetně přístupových komunikací a zájmových objektů umístěných vně areálu. Dále jsou případně vytyčeny hranice dotčených pozemků.

Pasportizace objektů

Dále lze realizovat pasportizaci vnitřních částí objektů areálu dle výběru objednatele metodou laser scanningu s následným zpracováním vektorové 3D dokumentace.

Další služby

Předmětem činností mohou být současně i služby, které spočívají v poskytnutí technické pomoci pro účely provedení majetkoprávního vypořádání zájmových pozemků a předání povinné části dokumentace příslušnému stavebnímu úřadu.

Mapové výstupy

Barevný soutisk technické mapy, mapy katastru nemovitostí a mapy tras všech sítí budou předány v měřítku 1:500 v dohodnutém počtu paré v tištěné podobě.

Digitální výstupy

V elektronické podobě s datovými soubory ve formátu DGN, DWG a PDF. V rámci plnění bude v případně nutnosti provedeno vyznačení podzemních inženýrských sítí na terénu.

Publikace výsledků online

Výsledky zpracování lze pro objednatele publikovat i prostřednictvím webových aplikací GC Info (Mapový server, Správa dokumentů) pro účely dlouhodobého využívání, aktualizace popř. provozní archivace.

Ukázky výstupů


© 2023 GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz